Privacyverklaring

In mijn psychologenpraktijk hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Het dossier

In uw dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht om een dossier aan te leggen een minimaal vijftien jaar te bewaren. Hiervoor wordt een veilig software programma gebruikt.

Als cliënt heeft u recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunnen we een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toevoegen. Ook heeft u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik van mening ben dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is het kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Dit betekent dat bij gedeeld gezag beide ouders schriftelijk toestemming moeten geven voor de behandeling van het kind. Ouders hebben dan recht op informatie.

-Is een kind al wel twaalf jaar maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouder(s) beiden zijn rechten uitoefenen. Zowel het kind als de (beide) gezaghebbende ouder(s) moeten dan schriftelijk toestemming geven voor de behandeling. Zowel het kind als de ouders hebben dan recht op informatie.

-Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit en is er geen schriftelijke toestemming nodig van de gezaghebbende ouders(s). Het recht op informatie ligt dan bij de jongere zelf.

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten klikt u hier.

Communicatie

Voor inhoudelijke communicatie maak ik gebruik van beveligde e-mail (zorgmail) of telefonisch contact. Contact via de reguliere mail en whatsapp zijn niet geschikt voor privacy gevoelige informatie.